ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
๑. นางสาววันดี โชติพานิช : ๐๘-๓๓๙๙-๒๘๒๙
๒. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง : ๐-๗๔๘๔
-๐๔๔๙

 

 

 

กลับหน้าหลัก