ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง / ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
1
ดร.กัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กศ.ด.
2
นายกันภัย ลายทิพย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ศษ.บ.
ไทยคดีศึกษา
3
นางจันทรัศม์ พงศ์นาคศิร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการ ค.บ.
ไทยคดีศึกษา
4
นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ค.บ.
วัดและประเมินผลการศึกษา

5

นายรังสรรค์ ไวยพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์)
6
ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอุดมศึกษา ศศ.ม.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
7
นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ ครู ศษ.ม.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
8
นางภัทรลักษณ์ สกุลดี ครู ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
9
นายธีระศักดิ์ ชายเกตุ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
10
นางโสภา ชายเกตุ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
11
นางสาววันดี โชติพานิช ครู ศษ.ม.
จิตวิทยาแนะแนว
12
นายกำธร ขำทิพย์ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวงใหญ่)
13
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตร ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
14
นางสุภาวดี สุดาบุตร ครู กศ.ม.
ภาษาไทย
15
นายคณิต ชุมช่วย ครู ค.บ.
ภาษาไทย
16
นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
17
นายปริญญา พรหมพิทักษ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
18
นางวิมลมาศ จันทร์ชู ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
19
นางอภันตรี ไวยพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
20
นางจินดา จันทร์สุวรรณ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
21
นางสาวรัตนพรรณ์ แสงสีดำ ครู ศษ.บ.
ละครพระ
22
นางกิจจา สันซัง ครู ค.บ.
คีตศิลป์ไทย
23
นางรุ่งนภา มีขาว ครู ศศ.ม.
คีตศิลป์ไทย
24
นางกาญจนา อรุณโรจนศิลป์ ครู ค.บ.
คณิตศาสตร์
25
นางนงลักษณ์ จันทร์เพชร ครู ศษ.บ.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
26
นางสาวนิลยา สัตตบงกช ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
27
นายสุภเชฎฐ์ กิจวาส ครู ศศ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
28
นางสวรส ศุกลกาญจน์ ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์ละคร
29
นางปาจรีย์ นพสุวรรณ ครู กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
30
นายศุภกิจ พงษ์เจริญ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
31
นางสุพรรณ ชุมช่วย ครู ศศ.บ.
สังคมศึกษา
32
นายธีรภัทร  เพชรกาฬ ครู ค.บ.
สังคมศึกษา
33
นายวัลลพ รอดภัย ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวง)
34
นายกิตติชัย รัตนพันธ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
35
นางชญาดา รัตนพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
36
นางกัญจน์ณัฏฐ์ สำราญดี ครู ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
37
นายสัญญา จันทร์สุวรรณ ครู ค.บ.
วิทยาศาสตร์
38
นายสุระโชค นาคกราย ครู กศ.บ.,ร.บ.
สังคมศึกษา
39
นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ ครู ศศ.ม.
ซอ
40
นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล ครู ศศ.ม.
ดนตรีไทย
41
นายศรายุทธ์ วุ่นขุน ครู ศษ.บ.
ดนตรีสากล
42
นายปกพงษ์ จันทร์สว่าง
ครู ศษ.บ.
ดนตรีสากล
43
นางสาวเยาวรัตน์ คงมา ครู ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
44
นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรี ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
45
นายฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร ครู ปริญญาโท
ปี่พาทย์
46
ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์ เชื้อแดง ครู ปริญญาตรี
ปี่พาทย์
47
นายสายันห์ ทองมีขวัญ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
48
นางสาวณัฎฐา เหลือพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ปวช.
เทคนิค - บัญชี
49
นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปริญญาตรี  
50
นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ ปริญญาตรี  
51
นางสาวติณณา เกื้อมา เจ้าพนักงานการเงิน ปริญญาตรี  
52
นางสาวโศภา สาโมลี เจ้าหน้าที่ัพัสดุ ปริญญาตรี  
53 นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง อาจารย์ กศ.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
54 นายธวัชชัย ซ้ายศรี อาจารย์ ปริญญาโท
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์)
55 นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์ อาจารย์ กศ.ม.
การวิจัยและประเมิน
       
พนักงานราชการ
56
นางสาวธนัญชนก ปราบสงคราม เจ้าหน้าที่การเงิน  
57
นางอาภานี จีนช่วย ครูพื้นเมือง (โนรา) ม.3
-
58
นายอำนาจ นุ่นเอียด ครูพื้นเมือง (ดนตรีพื้นเมือง) ม.3
-
59
นายทรงพล แก้วสุข ครู(ดนตรีสากล) ปกศ.สูง
ดนตรีศึกษา
60
นายเชื้อ จันทร์เพชร ครู(พละศึกษา) ศศ.บ.
การฝึกและการจัดการกีฬา
61
นางสาวสุนันทา ศรีธรรมสักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป    
       
ลูกจ้างเงินอุดหนุน
62
นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเครือ ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
63
นายอภิชาติ แก้วกระจ่าง ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร
64
นางสาวสุวดี สาวิโรจน์ ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฎศิลป์ไทย ละครพระ
65
นางสาวทวิกา ปราบปรี ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย
66
นายสุริยัน กุมารจันทร์ ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย โขนพระ
67
นางสาวศุภาพัทธ์ จันทภาโส ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์ไทย
68
นางสาวจุฑารัตน์ เศียรอุ่น ครูพิเศษ กศ.บ.  
69
นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อมา ครูพิเศษ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
70
นางสาวนฤมล เหมือนคง ครูพิเศษ ปริญญาตรี
ภาษาไทย
71
Mr.Jaymark ครูพิเศษ ปริญญาตรี
English
       
จ้างเหมา
 
72
นายสุชาติ คงทอง พนักงานขับรถ ม.3
-
73
นายนเรศวร์ กรงกรด เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
ลูกจ้างประจำ
 
74
นายนิกร ไสยามู พนักงานขับรถ ปวส.  
75
นายขิน ขวัญนา ยาม ป.4
-
       
ลูกจ้างชั่วคราว
     
76
นางประคอง สุขสวัสดิ์      
77
นางอบเชย โขมรัตน์      
78
นางสมทรง ไชยช่วย      
         

 

กลับหน้าหลัก