ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง / ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
1
นายอนุสรณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กศ.ม.
2
นายปริญญา พรหมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
3
นายกิตติชัย รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
4
ดร.กัลยาณี ยังสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กศ.ม.
วัดและประเมินผลการศึกษา

5

นางสวรส ศุกลกาญจน์ ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ค.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
6
นายวิเชียร เกื้อมา ครู ค.บ.
ภาษาไทย
7
นายสุระโชค นาคกราย ครู กศ.บ.,ร.บ.
สังคมศึกษา
8
นางจันทรัศม์ พงศ์นาคศิริ ครู ค.บ.
เครื่องสาย (จะเข้)
9
นายกันภัย ลายทิพย์ ครู ศษ.บ.
วิทยาศาสตร์
10
นางกิจจา สันซัง ครู ค.บ.
คีตศิลป์ไทย
11
ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
12
นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ ครู ศษ.ม.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
13
นายกิตติชัย รัตนพันธ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
14
นางสุพรรณ ชุมช่วย ครู ศศ.บ.
สังคมศึกษา
15
นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย ครู ค.บ.
คณิตศาสตร
16
นางนงลักษณ์ จันทร์เพชร ครู ศษ.บ.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
17
นางมนัญชยา สารอักษร ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
18
นายธีรภัทร  เพชรกาฬ ครู ค.บ.
สังคมศึกษา
19
นายคณิต ชุมช่วย ครู ค.บ.
ภาษาไทย
20
นางปาจรีย์ นพสุวรรณ ครู กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
21
นางภัทรลักษณ์ สกุลดี ครู ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
22
นางวิจิตร สำราญดี ครู ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
23
นางกาญจนา โรจนศิลป์ ครู ค.บ.
คณิตศาสตร์
24
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตร ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
25
นางสุภาวดี สุดาบุตร ครู กศ.ม.
ภาษาไทย
26
นางอภันตรี ไวยพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
27
นายปริญญา พรหมพิทักษ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
28
นางโสภา ชายเกตุ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
29
นายธีระศักดิ์ ชายเกตุ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
30
นางวิมลมาศ จันทร์ชู ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
31
นางอริยา มิตรพัฒน์ ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
32
์นายกำธร ขำทิพย์ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวงใหญ่)
33
นายสุภเชฎฐ์ กิจวาส ครู ศศ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
34
นางรุ่งนภา มีขาว ครู ศศ.ม.
คีตศิลป์ไทย
35
นายชาญวุฒิ ศรีจันทร์ ครู ศศ.บ.
เครื่องสาย (ซออู้)
36
นายรังสรรค์ ไวยพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์)
37
นางสาววันดี โชติพานิช ครู ศษ.ม.
จิตวิทยาแนะแนว
38
นายสัญญา จันทร์สุวรรณ ครู ค.บ.
วิทยาศาสตร์
39
นางจินดา จันทร์สุวรรณ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
40
นายวัลลพ รอดภัย ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวง)
41
นายศุภกิจ พงษ์เจริญ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
42
นางชญาดา รัตนพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
43
นายสายันห์ ทองมีขวัญ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
44
นางสาวรัตนพรรณ แสงสีดำ ครู ศษ.บ.
ละครพระ
45
ินายศรายุทธ์ วุ่นขุน ครู  
ดนตรีสากล
46
ินางสาวณัฎฐา เหลือพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ปวช.
เทคนิค - บัญชี
   
พนักงานราชการ
46
นางสาวธนัญชนก ปราบสงคราม เจ้าหน้าที่การเงิน  
47
นางอาบ คงเกลี้ยง ครูพื้นเมือง (โนรา) ม.3
-
48
นายอำนาจ นุ่นเอียด ครูพื้นเมือง (ดนตรีพื้นเมือง) ม.3
-
49
นายทรงพล แก้วสุข ครู(ดนตรีสากล) ปกศ.สูง
ดนตรีศึกษา
50
นายเชื้อ จันทร์เพชร ครู(พละศึกษา) ศศ.บ.
การฝึกและการจัดการกีฬา
51
นางสาวสุนันทา ศรีธรรมสักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป    
         
ลูกจ้างเงินอุดหนุน
52
นายเรืองนาม อ่อนแก้ว ครูพิเศษ  
ภาษาไทย
53
นายชัยวัฒน์ แก้วเอียด ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์)
54
นายปกพงษ์ จันทร์สว่าง
ครูพิเศษ  
ดนตรีสากล
55
นายสมบูรณ์ จันทร์สุข ครูพิเศษ  
ดนตรีสากล
56
นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเครือ ครูพิเศษ  
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
57
นายอภิชาติ แก้วกระจ่าง ครูพิเศษ    
58
นางสาวสุวดี สาวิโรจน์ ครูพิเศษ    
59
นายธวัชชัย ซ้ายศรี ครูพิเศษ    
60
ว่าที่ ร.ต.ภวิญ ไหมทอง ครูพิเศษ    
61
นางสาวทวิกา ปราบปรี ครูพิเศษ    
         
จ้างเหมา
62
นายสุชาติ คงทอง พนักงานขับรถ ม.3
-
63
นางหนูขาว จินตรัตน์ พนักงานทำความสะอาดหอพัก ป.4
-
64
นายนเรศวร์ กรงกรด เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         
ลูกจ้างประจำ
65
นายนิกร ไสยามู พนักงานขับรถ ปวส.
68
นายสมหมาย สังข์แก้ว คนงาน ป.4
-
70
นายเปี่ยม ทองทุ่ม คนงาน ป.4
-
71
นายขิน ขวัญนา ยาม ป.4
-
72
นายนิพล เกื้อเม่ง ยาม ป.4
-

 

กลับหน้าหลัก