ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง / ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
1
ดร.กัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กศ.ด.
2
นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ค.บ.
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
3
นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะศิริ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการ ค.บ.
ไทยคดีศึกษา
4
นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ศศ.ม.
เครื่องสายไทย(ซอ)
5
นายรังสรรค์ ไวยพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ยักย์)
6
นายธีรภัทน เพชรกาฬ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ค.บ.
สังคมศึกษา
7
นางทัศนีย์ เด่นยุกต์ ครู ศษ.ม.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
8
นางภัทรลักษณ์ สกุลดี ครู ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
9
นายธีระศักดิ์ ชายเกตุ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
10
นางโสภา ชายเกตุ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
11
นางสาววันดี โชติพานิช ครู ศษ.ม.
จิตวิทยาแนะแนว
12
นายกำธร ขำทิพย์ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวงใหญ่)
13
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตร ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
14
นางสุภาวดี สุดาบุตร ครู กศ.ม.
ภาษาไทย
15
นายคณิต ชุมช่วย ครู ค.บ.
ภาษาไทย
16
นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
17
นายปริญญา พรหมพิทักษ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
18
นางวิมลมาศ จันทร์ชู ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
19
นางอภันตรี ไวยพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
20
นางจินดา จันทร์สุวรรณ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
21
นางสาวรัตนพรรณ์ แสงสีดำ ครู ศษ.บ.
ละครพระ
22
นางกิจจา สันซัง ครู ค.บ.
คีตศิลป์ไทย
23
นางรุ่งนภา มีขาว ครู ศศ.ม.
คีตศิลป์ไทย
24
นางกาญจนา อรุณโรจนศิลป์ ครู ค.บ.
คณิตศาสตร์
25
นางนงลักษณ์ จันทร์เพชร ครู ศษ.บ.
เครื่องสาย (ซอด้วง)
26
นางสาวนิลยา สัตตบงกช ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
27
นายสุภเชฎฐ์ กิจวาส ครู ศศ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
28
นางสวรส ศุกลกาญจน์ ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์ละคร
29
นายศุภกิจ พงษ์เจริญ ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ระนาดเอก)
30
นางสุพรรณ ชุมช่วย ครู ศศ.บ.
สังคมศึกษา
31
ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร ครู ศศ.ม.
นาฏศิลป์โขน (พระ)
32
นายวัลลพ รอดภัย ครู ศษ.บ.
ปี่พาทย์ (ฆ้องวง)
33
นายกิตติชัย รัตนพันธ์ ครู ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา
34
นางชญาดา รัตนพันธ์ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (พระ)
35
นางกัญจน์ณัฏฐ์ สำราญดี ครู ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
36
นายสัญญา จันทร์สุวรรณ ครู ค.บ.
วิทยาศาสตร์
37
นายสุระโชค นาคกราย ครู กศ.บ.,ร.บ.
สังคมศึกษา
38
นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล ครู ศศ.ม.
ดนตรีไทย
39
นายศรายุทธ์ วุ่นขุน ครู ศษ.บ.
ดนตรีสากล
40
นายปกพงษ์ จันทร์สว่าง
ครู ศษ.บ.
ดนตรีสากล
41
นางสาวเยาวรัตน์ คงมา ครู ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
42
นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรี ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์ละคร (นาง)
43
นายฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร ครู ปริญญาโท
ปี่พาทย์
44
ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์ เชื้อแดง ครู ปริญญาตรี
ปี่พาทย์
45
นายสายันห์ ทองมีขวัญ ครู ศษ.บ.
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
46
นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปริญญาตรี  
47
นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง อาจารย์ กศ.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
48
นายธวัชชัย ซ้ายศรี อาจารย์ ปริญญาโท
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์)
49
นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์ อาจารย์ กศ.ม.
การวิจัยและประเมิน
50
ดร.เขม สุขไกร อาจารย์ ปริญญาเอก  
51
นางสาวณัฐธนา พลายด้วง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปริญญาตรี  
         
         
 
พนักงานราชการ
     
50
นางสาวธนัญชนก ปราบสงคราม เจ้าหน้าที่การเงิน
51
นางอาภานี จีนช่วย ครูพื้นเมือง (โนรา) ม.3
-
52
นายอำนาจ นุ่นเอียด ครูพื้นเมือง (ดนตรีพื้นเมือง) ม.3
-
53
นายทรงพล แก้วสุข ครู(ดนตรีสากล) ปกศ.สูง
ดนตรีศึกษา
54
นายเชื้อ จันทร์เพชร ครู(พละศึกษา) ศศ.บ.
การฝึกและการจัดการกีฬา
55
นางสาวสุนันทา ศรีธรรมสักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
         
         
ลูกจ้างเงินอุดหนุน
     
56
นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเครือ ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์โขน (ลิง)
57
นายอภิชาติ แก้วกระจ่าง ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร
58
นางสาวสุวดี สาวิโรจน์ ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฎศิลป์ไทย ละครพระ
59
นางสาวทวิกา ปราบปรี ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย
60
นายสุริยัน กุมารจันทร์ ครูพิเศษ ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย โขนพระ
61
นางสาวจุฑารัตน์ เศียรอุ่น ครูพิเศษ กศ.บ.
62
นางจุฑารัตน์ รุ่งเครือ ครูพิเศษ ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
63
Mr.Jaymark ครูพิเศษ ปริญญาตรี
English
64
นายนเรศวร์ กรงกรด เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี
บริหารการจัดการ
65
นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ ปริญญาตรี  
66
นางสาวติณณา เกื้อมา เจ้าพนักงานการเงิน ปริญญาตรี  
67
นางสาวสุธาริณี ศรีชุมพวง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ปริญญาตรี  
68
นางสาวอรวรรณ ส่งแสง ครูพิเศษ ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
69
นางสาวณัฐชาลักษณ์ โฆษิตโภคินัน ครูพิเศษ ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
70
นายเอกลัษณ์ หนูคง ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฏศิลป์ไทย โขนพระ
71
นางสาวธนพร มีเชื้อวงศ์ ครูพิเศษ ปริญญาตรี
นาฎศิลป์
72
นายพิษณุ อนุวัฒนวงศ์ ครูพิเศษ ปริญญาตรี
ดนตรีสากล
73
นางสาวปิยวลี สีนุ้ย ครูพิเศษ ปริญญาตรี
ภาษาไทย
74
นายปริญญา พรหมพิทักษ์ ครูพิเศษ
ปริญญาโท
ศิลปะ
75
นายวิเชียร เกื้อมา ครูพิเศษ (หนังตะลุง) ปริญญาตรี
ภาษาไทย
         
         
  ลูกจ้างชั่วคราว      
76
นางประคอง สุขสวัสดิ์ แม่บ้าน    
77
นางอบเชย โขมรัตน์ แม่บ้าน    
78
นางสมทรง ไชยช่วย แม่บ้าน    
79
นายประพันธ์ คงทอง พนักงานขับรถ    
80
นายฉัตรชัย ขำฉีด พนักงานรักษาความปลอดภัย    
81
       
82