ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

                                                                                                                                            

ระบำนกน้ำทะเลน้อย

กีปัสราหนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีปัสปายง

ระบำเปี้ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก