ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

                                                                                                                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นางสวรส ศุกลกาญจน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายสุภเชฎฐ์ กิจวาส

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางทัศนีย์ เด่นยุกต์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและงานแผน