ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

นายอนุสรณ์ สกุลณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

 

 

 

 

 

นางมารศรี เชาวลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นางกัลยาณี ยังสังข์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางเสาวรส ศุกลกาญจน์
ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก