ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกันภัย์ ลายทิพย์์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

ดร.กัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

 

 

 

 

นางจันทรัศมิ์ พงศ์นาคศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายรังสรรค์ ไวยพันธ์์
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก