ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

           วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่    เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ให้แพร่หลายทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติอีกด้วย 
             ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ ทองสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เป็นคนแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็นสำนักงานและห้องเรียนชั่วคราว

 

รายนามหัวหน้าสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายบุญเลิศ ทองสาลี
รักษาการ ฯ
2527-2531
2
นายการุณ สุทธิภูล
รักษาการ ฯ
2531-2533
3
นายเจริญ จันทร์เพื่อน
ผู้อำนวยการ
2533-2535
4
นายสังเวียน ทองคำ
ผู้อำนวยการ
2535-2537
5
นายจรัล เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
2537-2541
6
นายปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี
ผู้อำนวยการ
2541-2541
7
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2541-2542
8
นายจีรพล เพชรสม
ผู้อำนวยการ
2542-2543
9
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
ผู้อำนวยการ
2543-2547
10
นายจรัล เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
2547-2547
11
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2547-2550
12
นายชิน เจริญสุข
ผู้อำนวยการ
2550-2552
13
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2552-2553
14
นายนิติธร สารอักษร
ผู้อำนวยการ
2553-2555
15
นายอนุสรณ์ สกุลณี
ผู้อำนวยการ
2555-2559
16
ดร.กัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการ
2559-2563
17
ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการ
2563-ปัจจุบัน

 

         วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จัดการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมเผยแพร่ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และภมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

 

ปณิธาน

1. มุ่งมั่นผลิต นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค์ศิลป

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ
4. มีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และองค์กรต่าง ๆ