ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

กำหนดการโครงการโขนสัมพันธ์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก