ติดต่อ....สภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โทร ........................... E-Mail .......................

 

ประวัติ

         สภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยอาศัยอำนาจตามความในอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๑ มติที่ประชุมได้คัดเลือกผู้แทนเป็นสภา่คณาจารยและบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยคัดเลือกจากบุคลากรในสถาศึกษาสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศจำนวน ๒๕ แห่ง

 

         วิสัยทัศน์

เป็นสื่อกลาง ให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคี และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ปณิธาน

ประสานความร่วมมือ เป็นสื่อกลาง เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม นำประโยชน์สู่องค์และสังคม

 

พันธกิจ
๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสถาบันและอธิการบดีในกิจการต่างๆของสถาบันฯ
๒. ส่งเสริมจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในองค์กร
๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๔. เป็นศูนย์กลางประสานความคิดเห็นและความร่วมมือ รับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของบุคลากร
๕. เป็นศูนย์กลางนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย

 

รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

 

ประธานกรรมการและรองประธาน
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นางสุนิสา วชิระพล
ประธานกรรมการ
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองประธานกรรมการ
นางธีรารัตน์ ลีเลิศสุระกุล รองประธานกรรมการ

 

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายเฉลิม รัตนจันทร์
นายชัยยุทธ พิพัฒน์ธุ์ กรรมการ
นางจินตนา สายทองคำ กรรมการ
นางอุษา สบฤกษ์ กรรมการ
นางยุพา ประเสริฐ์ยิ่ง กรรมการ
นางนิลวรรณ ถมังรักษ์สัตว์ กรรมการ

 

ผู้แทนจากข้าราชการครู
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นางสุณิสา วิชระพล
นายสุพัฒน์ นาคเสน กรรมการ
นายกิตติชัย รัตนพันธ์ กรรมการ
นายทรงศักดิ์ คลังบุญคลอง กรรมการ
นายศุภรากร พานิชกิจ กรรมการ
นายอิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ กรรมการ

 

ผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นางสาวผ่องพรรณ เมตตา
กรรมการ
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล  
นางฉวีวรรณ สุทธิประภา กรรมการ
นางมารศรี เชาวลิต กรรมการ
นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ กรรมการ
นางอารีย์ สีลาพันธ์ กรรมการ