ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

หน้าหลัก

cdapt@bpi.ac.th
 
 
ปฎิทินการปฏิบัติงานการแสดงของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


แบบฟอร์มราชการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มคำสั่งวิทยาลัย
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบมอบหน้าที่
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง


 


รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาการตีตะโพนไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่2 โดย อ.กิตติชัย รัตนพันธ์

เอกสารประกอบการสอน เรื่องระบำเบ็ดเตล็ด ระบำลังกาสุกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โดย อ. อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์


รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องรำมาตรฐาน รำแม่บทเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อ. นิลยา สารอักษร

การพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โดย อ.คองศิลป์ อุ่นน้อย

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสถาบันครอบครัว ุโดย อ.สุพรรณ ชุมช่วย


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องอาหารและสารเสพติค ุโดย อ.กันภัย ลายทิพย์


 
 

 

 


ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว

ประกาศรับนักเรียนประเภทโควต้าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

สอบราคาซื้อโครงการจัดซซื้อครุ๓ันฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงโรงอาหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารดนตรีและหอพักชาย

ประกาศโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

แผ่นพับการจััดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)