ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ขอแจ้งมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

 

 
 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
สาขานาฏศิลป์ศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
สาขาดนตรีศึกษา
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ตัวอย่าง) แผนการเรียน หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการพิมพ์คำสั่งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม วนศ.พท.
แบบฟอร์มขอบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไม่เบิกค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ใบลาป่วยกิจคลอด
ใบลาพักผ่อนสายสนับสนุน
รายชื่อบุคลากรวนศ.พท.
หนังสือเวียนแจ้งบุคลากรวนศ.พัทลุง
ใบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR รายบุคคล)
   

 

รายชื่อนักเรียนภาคเรียน 2 ปี 2560 (เวลาเรียน/ลงผลการเรียน)
แบบบันทึกคะแนนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
แบบบันทึกบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   

ตารางสอนครู อาจารย์
ตารางสอนครู นาฏศิลป์ (โขน)
ตารางสอนครู นาฏศิลป์ (ละคร)
ตารางสอนครู ดุริยางค์
ตารางเรียน นักเรียน ม.1-6
ตารางเรียน นักศึกษา ป.ตรี
ตารางการใช้ห้องเรียน
   
   

การแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละครด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding
)

ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding)


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศ เรื่องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ค ท
รอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คท
รอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(โครงการจัดซื้อหนังสือ)


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์จัดทำห้องเรียนสมาร์ทคลาส)


ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายโขนละคร) โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)


ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์อื่นๆ)


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดนตรีไทย)


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดนตรีสากล)


ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหารชั่วคราววิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์


ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒


เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒


ประกาศเผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง


ประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศเผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเจาะจง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆโดยวิธีคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเจาะจง


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


สอบราคาซื้อโครงการจัดซซื้อครุ๓ันฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย


สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงโรงอาหาร


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารดนตรีและหอพักชาย


ประกาศโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


ยกเลิกประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1


ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559


แผ่นพับการจััดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558


สรุปผลการดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562

 

   
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. 074-840-449