ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

.........................................................................................................................

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

.........................................................................................................................
 
 

แบบฟอร์มการพิมพ์คำสั่งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม วนศ.พท.
แบบฟอร์มขอบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไม่เบิกค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ใบลาป่วยกิจคลอด
ใบลาพักผ่อนสายสนับสนุน
รายชื่อบุคลากรวนศ.พท.
หนังสือเวียนแจ้งบุคลากรวนศ.พัทลุง
ใบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   

 

รายชื่อนักเรียนภาคเรียน 2 ปี 2560 (เวลาเรียน/ลงผลการเรียน)
แบบบันทึกคะแนนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
แบบบันทึกบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   

ตารางสอนครู อาจารย์
ตารางสอนครู นาฏศิลป์ (โขน)
ตารางสอนครู นาฏศิลป์ (ละคร)
ตารางสอนครู ดุริยางค์
ตารางเรียน นักเรียน ม.1-6
ตารางเรียน นักศึกษา ป.ตรี
ตารางการใช้ห้องเรียน
   
   

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบการสอน เรื่องระบำเบ็ดเตล็ด ระบำสทิงปุระ รายวิชา นาฏศิลปไทยละคร ๑ รหัสวิชา ศ.๓๑๒๐๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โดย อ.สวรส ศุกลกาญจน์


รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาการตีตะโพนไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่2 โดย อ.กิตติชัย รัตนพันธ์

เอกสารประกอบการสอน เรื่องระบำเบ็ดเตล็ด ระบำลังกาสุกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โดย อ. อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์


รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องรำมาตรฐาน รำแม่บทเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อ. นิลยา สารอักษร

การพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โดย อ.คองศิลป์ อุ่นน้อย

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสถาบันครอบครัว ุโดย อ.สุพรรณ ชุมช่วย


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องอาหารและสารเสพติค ุโดย อ.กันภัย ลายทิพย์


 
 
 


ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์จัดทำห้องเรียนสมาร์ทคลาส)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องแต่งกายโขนละคร) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์อื่นๆ)

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดนตรีไทย)

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดนตรีสากล)

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหารชั่วคราววิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒

ประกาศเผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

สอบราคาซื้อโครงการจัดซซื้อครุ๓ันฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงโรงอาหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารดนตรีและหอพักชาย

ประกาศโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

ประกาศตกลงราคาซิ้อหนังสือเรียนฟรี 15ปี ปีการศึกษา 2559

แผ่นพับการจััดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

   
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. 074-840-449